ГДЗ Алгебра 11 клас Мерзляк

підручник для 11 класу:
Збірник задач та контрольних робіт
Автор: А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, Ю.М. Рабінович, М. С. Якір
Мова: Українська мова
Завантажити (скачать) ГДЗ: Алгебра 11 клас Мерзляк. Збірник задач і контрольних робіт. Формат: PDF
Зміст: Посібник містить близько 700 задач з алгебри. Складається з двох варіантів "Тренувальних вправ" по 239 завдань у кожному на різні теми та контрольних робіт для перевірки закріпленого матеріалу.

-------------------------------------------

КР № 2. Тема: Застосування похідної

Варіант 2

Приклад 1.Знайдіть проміжки зростання і спадання та точки екстремуму функції:

1) функція
Розв'язання: ОДЗ функції вся дійсна вісь D(f)=R.
Знаходимо похідну полінома
похідна функції
З мови рівності нулю похідної визначаємо критичні точки. Для заданої функції ця умова рівносильна квадратному рівнянню
квадратне рівняння
Обчислюємо дискримінант
дискримінант
та корені квадратного рівняння
корінь рівняння корінь рівняння
Визначаємо знак похідної підстановкою, наприклад нуля
знак похідної
Отже функція спадає між коренями проміжок спадання функціїта зростає на інтервалах інтервал зростання і інтервал зростання .
Обчислимо значення функції в критичних точках
максимум функції
мінімум функції
(1;-1 ) – точка мінімуму,
точка максимуму - точка максимуму.
Графік функції має вигляд

графік функції

2) функція
Розв'язання: Областю визначення функції є вся множина дійсних значень D(f)=R.
Знаходимо похідну функції
похідна функції
З умови рівності нулю похідної
рівняння
встановлюємо критичні точки
критичні точки

Їх всього три. Щоб встановити проміжки зростання і спадання підставляємо в похідну значення, наприклад 2
знак похідної
Отже на крайньому правому інтервалі функція спадна, на сусідніх інтервалах знаки функції чергуються Функція зростає на двох ділянках осі
проміжки зростання функції
та спадає за їх межами
проміжки спадання функції
На основі цього можемо порахувати максимуми та мінімуми функції
максимум
мінімум
максимум
точки максимуму - точки максимуму;
(0;0) – точка мінімуму функції.
Графік функції наведено нижче

графік функції

 

Приклад 2. Знайдіть найбільше і найменше значення функції
функція
на проміжку [-5; -2].
Розв'язання: ОДЗ функція вся вісь окрім нуля знаменника
область визначення
Обчислюємо похідну за правилом частки функцій
похідна від частки

Прирівнюємо її до нуля
умова на екстремуми
та за теоремою Вієта знаходимо корені квадратного рівняння
корені
Перший із знайдених коренів належить розглядуваному проміжку, другий – ні

З вигляду похідної функції легко переконатися, що в нулі вона від'ємна,
знак похідної
а це означає, що між коренями функція спадає і в точці x=-4 маємо локальний максимум
максимум функції
Обчислюємо значення функції на краях проміжку
значення функції
значення функції
Маємо максимум та вибираємо мінімум на проміжку із знайдених тільки що значень
максимум на інтервалі
мінімум на інтервалі
Графік функції наведено нижче

графік функції

 

Приклад 3. Доведіть, що функція
функція
зростає на множині дійсних чисел.
Розв'язання: Функція визначена всюди. Її похідну знаходимо у вигляді
похідна функції
Прирівнявши похідну до нуля отримаємо квадратне рівняння для визначення критичних точок
квадратне рівняння
Обчислюємо дискримінант
дискримінант
Він менший нуля, тому функція критичних точок немає. Вона або всюди зростаюча, або спадна. Встановимо це за знаком похідної, для цього підставимо нуль
знак похідної
Похідна на всій області визначення додатна, а це означає, що f(x) - зростає на R.

 

Приклад 4. Дослідіть функцію функція та побудуйте її графік.
Розв'язання: ОДЗ – вся дійсна вісь D(f)=R.
Перевірка на парність показує, що функція парна
умова на парність
Визначимо нулі функції
рівняння
рівняння
нулі функції - нулі функції. Знаходимо похідну функції
похідна функції
та прирівнюємо її до нуля з метою визначення критичних точок


критичні точки
Далі за знаком похідною визначаємо проміжки зростання та спадання функції
знак похідної
Отже на інтервалі інтервал спадання функція спадає, на сусідніх знаки похідної чергуються. Маємо два інтервали росту функції

інтервал росту функції
та два інтервали спадання функції
інтервали спадання функції
Оскільки функція парна то в максимумах матимемо однакові значення
максимум
Мінімум обчислюємо досить швидко
мінімум
Що може бути простішим.
Графік функції наведено на рисунку

графік функції

 

Приклад 5. Число 14 подайте у вигляді суми трьох додатних чисел так, що перше число відноситься до другого як 1:3, а сума куба першого та квадратів другого і третього набуває найменшого значення.

Розв'язання: Складемо пропорції з яких і визначатимемо невідомі числа. За умовою перше число х, друге в три рази більше - , а третє рівне (14-3х-x)=14-4x.
Складемо функцію, мінімум якої необхідно знайти
функція
Розкладемо її в степеневий ряд
функція

Обчислимо похідну функції
похідна функції
та прирівняємо її до нуля для відшукання точок екстремуму
квадратне рівняння
Отримане квадратне рівняння розв'язуємо через дискримінант
дискримінант
корінь рівняння
корінь рівняння
Перше число рівне х=2, тоді друге 3x=6 і третє 14-4x=6.

Дана контрольна стане Вам гарним доповненням знань, а декому, можливо, інструкцією для розв'язання задач з математики.

Переглянути контрольну роботу