ГДЗ Алгебра 11 клас Мерзляк

підручник для 11 класу:
Збірник задач та контрольних робіт
Автор: А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, Ю.М. Рабінович, М. С. Якір
Мова: Українська мова
Завантажити (скачать) відповіді: Алгебра 11 клас Мерзляк. Збірник задач і контрольних робіт. Формат: PDF
Зміст: Посібник містить близько 700 задач з алгебри. Складається з двох варіантів "Тренувальних вправ" по 239 завдань у кожному на різні теми та контрольних робіт для перевірки закріпленого матеріалу.

 

КР № 2. Тема: Застосування похідної

1 Варіант

Приклад 1. Знайдіть проміжки зростання і спадання та точки екстремуму функції:

1)f(x)=x3-x2-5x-3

Розв'язання: Областю визначення функції є множина дійсних чисел D(f)=R.
Обчислюємо похідну функції
похідна
та з умови рівності нулю похідної визначаємо критичні точки
квадратне рівняння
Дискримінант прийме значення
дискримінант
Обчислюємо корені квадратного рівняння
корінь рівняннякорінь рівняння
Перевіряємо знак похідної підстановкою
знак похідної
Похідна менша нуля між коренями, отже на цьому проміжку
проміжок спаданя функції
функція спадає, а за його межами зростає
інтервали зростання функції.
Відповідно в першому корені функція досягає локального максимуму, а в другому – мінімуму.
Ординату точок екстремуму обчислюємо підстановкою абсциси у функцію
максимум функції
мінімум
обчислення
Знайшли точку максимуму точка максимуму та точку мінімуму точка мінімуму .
Графік функції наведено нижче

графік функції

 

2)f(x)=8x2-x4

Розв'язання: Областю визначення є вся дійсна множина - D(f)=R.
Обчислюємо похідну функції
похідна
та прирівнюємо її до нуля
кубічне рівняння
Отримали кубічне рівняння, яке вдається розділити на множники
рівняння
Його коренями є наступні значення
х=0; х=2; х=-2.

За знаком похідної
знак похідної
встановлюємо проміжки зростання функції
проміжки зростання
та проміжки спадання
проміжки спадання
Обчислюємо ординати точок максимуму
максимум функції
та мінімуму
мінімум
Записуємо точки максимуму (-2;16) і (2;16) та мінімуму (0;0).
Графік функції має вигляд

графік функції

 

Приклад 2. Знайдіть найбільше і найменше значення функції
функція
на проміжку [-4; 1].

Розв'язання: Область визначення функції обмежена знаменником
область визначення
Похідна від частки прийме значення
похідна функції
спрощення
Нулі похідної знаходимо з квадратного рівняння
квадратне рівняння
Через дискримінант
дискримінант
обчислюємо корені рівняння
розв'язок
розв'язок
Перший корінь не належить розглядуваному проміжку
умова
Другий підходить для обчислень

Обчислюємо значення функції в точці х=-3 і на кінцях проміжку
значення функції
значення функції
значення функції
На основі знайдених значень виписуємо максимум та мінімум на проміжку
максимум на проміжку
мінімум на проміжку
Графік функції на вказаному проміжку має вигляд

графік функції

 

Приклад 3. Доведіть, що функція
функція спадає на множині дійсних чисел.

Розв'язання: Функція визначена на всій множині - D(f)=R.
Похідна від поліному наступна
похідна функції
Прирівнюємо її до нуля
квадратне рівняння
і обчислюємо дискримінант
D=1-8=-7<0.
Він менший нуля, а отже похідна або всюди додатна або від'ємна. Перевіримо знак похідної підстановкою
знак похідної
Оскільки похідна від'ємна то функція спадаюча на всій області визначення, що і треба було довести.
Графік функції має вигляд

графік функції

 

Приклад 4. Дослідіть функцію f(x)=x3-3x2 та побудуйте її графік.

Розв'язання: Функція визначена на множині дійсних чисел D(f)=R.
Перевірка на парність
перевірка на парність
показує, що функція ні парна ні непарна.
і
Це можна визначити і по вигляду функції, якщо вона містить тільки непарні степені то функція непарна, парні степені – парна.
Знаходимо нулі функції з кубічного рівняння
кубічне рівняння рівняння
x=0; x=3- нулі функції.
Поведінку досліджуваної функції визначаємо через похідну
похідна функції
рівняння
рівняння
розв'язокрозв'язок
Перевіряємо знак похідної підстановкою, наприклад одиниці
знак похідної
Функція зростає поза коренями інтервали зростання і спадає між ними [0;2].
Обчислюємо значення функції в критичних точках
максимум функції
мінімум функції
На основі виконаного аналізу проводимо побудову графіку функції.

графік функції

Для деталізації графіку можете обчислити значення функції в потрібних точках.

 

Приклад 5. Число 24 подайте у вигляді суми трьох додатних чисел так, що перше число відноситься до другого як 1:2, а сума кубів першого і другого та квадрата третього набуває найменшого значення.

Розв'язання: Позначимо перший доданок х, тоді другий - ,
і третій знаходимо через різницю відомих - 24-(х+2х)=24-3х.
Складемо функцію, задачу на мінімум якої потрібно розв'язати
функція
Розпишемо функцію, піднісши дужки до відповідних степенів


Отримали кубічну функцію, критичні точки якої визначаємо через похідну
похідна функції
Прирівнюємо похідну до нуля
квадратне рівняння
і розв'язуємо квадратне рівняння
квадратне рівняння
Знаходимо дискримінант
дискримінант
та корені
корінь рівняння
Другий корінь суперечить змісту задачі. На основі першого розраховуємо інші два числа
2x=4; 24-3x=24-6=18.
Отже, 2, 4, 18 – шукані числа.
Відповідь: 2, 4, 18.

На цьому обчислення типових прикладів даної теми завершені. Добре перегляньте схеми досліджень та цікаві Вам приклади та використовуйте здобуті знання в навчанні.

Переглянути контрольну роботу