Встановлення асиметрії та ексцесу дозволяє встановити симетричність розподілу випадкової величини X відносно M(X)=1. Для цього знаходять третій центральний момент, що характеризує асиметрію закону розподілу випадкової величини. Якщо він рівний нулю , то випадкова величина X симетрично розподілена відносно математичного сподівання M(X). Оскільки момент має розмірність випадкової величини в кубі, то вводять безрозмірну величину — коефіцієнт асиметрії:

формула асиметрія

Центральний момент четвертого порядку використовується для визначення ексцесу, що характеризує плосковершинність, або гостровершинність щільності ймовірності Ексцес обчислюється за формулою

формула ексцес

Число 3 віднімається для порівняння відхилення від центрального закону розподілу (нормального закону), для якого справджується рівність:

Отже, ексцес рівний нулю Es=0 для нормального закону розподілу. Якщо ексцес додатній Es>0 то на графіку функція розподілу має гостру вершину і для від'ємних значень Es<0 більш пологу. В такий спосіб можна встановити відхилення заданого закону від нормального. Для наочності при різних значеннях асиметрії і ексцесу Es<0 графіки щільності ймовірностей f(x) зображені на рисунках нижче

асиметрія функції розподілу

ексцес функції розподілу

Наведу Вам один з поширених прикладів.

Приклад 1. Задано щільність імовірностей:

функція розподілу

Обчислити асиметрію та ексцес As, Es.

Розв'язання. Обчислюємо математичне сподівання випадкової величини
математичне сподівання

після цього - третій момент інерції
третій момент інерції

Оскільки момент нульовий то і асиметрія рівна нулю As=0 .Отже, можливі значення випадкової величини X симетрично розподілені відносно одиниці M(x)=1. Для обчислення ексцесу Es необхідно знайти четвертий момент та середнє квадратичне відхилення .
четвертий момент інерції


За допомогою знайдених значень обчислюємо дисперсію
дисперсія,обчислення
після неї середнє квадратичне відхилення
середнє квадратичне відхилення,обчислення
Тепер можемо знайти ексцес
ексцес,обчислення
Від'ємний знак ексцесу вказує на пологість функції розподілу. Сам графік функції із знайденими величинами наведено нижче.щільність ймовірностей, ексцес, графік, Добре розберіть наведений приклад, всі інші подібні. Знайти асиметрію та ексцес досить легко числити тим, хто добре вміє інтегрувати та не поспішає при обчисленнях.