Властивості параболи y=ax^2+bx+c необхідно добре знати, щоб правильно будувати графіки парабол, швидко знаходити вершину параболи, а також для встановлення знаків коефіцієнтів a,b,c за ескізами графіків. Такі завдання зустрічаються як в шкільній практиці, так і при здачі вступних тестів, дал на перших курсах ВУЗів. Підготовлені далі готові відповіді взяті із збірника для ЗНО підготовки з математики. Почнемо розгляд від найпростіших завдань і далі до ескізів та завдань з параметром.

Приклад 22.6 Знайти множину значень функції y=-x2+4x-5.

Розв'язування: Множину значень, яких набуває залежна змінна (функція), називають областю значень функції E(y).
Побудуємо для повного уявлення графік.

y=-x^2+4x-5 - парабола (y=a•x^2+b•x+c) з гілками вниз (a=-1<0), тому її вершина є найбільшим значенням заданої функції, найменшого значення не існує (тобто ymin=-∞).
Отже, знайдемо координати вершини параболи:

Отримали (2;-1).
У вершині досягається максимальне значення, тому E(y)=(- ∞;-1] - множина значень заданої функції.
Відповідь: (- ∞;-1] – Б.

 

Приклад 22.7 Обчислити відстань від початку координат до вершини параболи y=-x2+10x-13.

Розв'язування: Рівняння параболи має вигляд:
y=a•x^2+b•x+c.
За умовою y=-1•x^2+10•x+(-13) (a=-1, b=10, c=-13).
Знайдемо координати її вершини:

Отримали A(5;12). Наведемо рисунок заданої параболи
ЗНО, парабола
Початок координат знаходиться у точці O(0;0).
Знайдемо відстань між точками O(0;0) і A(5;12) за формулою:

Відповідь: 13 – Б.

 

Приклад 22.17 На рисунку зображено ескіз графіка функції y=a•x2+bx+c.

Указати правильне твердження щодо коефіцієнтів a, b, c.

Розв'язування: Графіком функції y=a•x2+bx+c є парабола. У параболи гілки напрямлені вниз, тому a<0.

З формули вершини параболи випливає:
оскільки x0>0 і a<0, то b>0). Параметр c вказує на ординату перетину параболи з віссю Oy.
На ескізі графіка c=0 (задана парабола проходить через початок координат).
Остаточні коефіцієнти параболи a<0, b>0, c=0.
Відповідь: { a<0, b>0 , c=0}– Д.

 

Приклад 22.18 За яких значень a парабола y=9x^2-12x+35a має з віссю абсцис дві точки перетину?

Розв'язування: Парабола y=9x2-12x+35a має з віссю абсцис дві точки перетину, якщо дискримінант D відповідного квадратного рівняння 9x^2-12x+35a=0 більший нуля (D>0).
Обчислимо дискримінант рівняння

звідси складемо нерівність для знаходження параметра
144-1260a>0,
-1260a>-144,
a<144/1260
, або a<4/35.
Відповідь: a<4/35 – Б.

 

Приклад 22.37 Дано квадратичну функцію y=ax^2+bx+c. Установити відповідність між ескізами графіків функцій (1–4) та знаками коефіцієнтів a, b й c (А–Д).

Розв'язування: Графіками заданих функцій y=ax^2+bx+c є параболи.
Якщо гілки напрямлені вгору, то a>0, якщо вниз, то a<0.
З формули вершини параболи виводимо значення другого параметра:

Звідси слідує, якщо a і x0 (абсциса вершини параболи) різних знаків, то b>0;
якщо a і x0 мають однакові знаки, то b<0.
Параметр c вказує на ординату перетину параболи з віссю Oy (Значення по y при x=0).
1. a>0, (x0>0), b<0 і c>0. 1 – В.
2. a<0, (x0>0), b>0 і c<0. 2 – Д.
3. a>0, (x0<0), b>0 і c<0. 3 – Б.
4. a<0, (x0<0), b<0 і c>0. 4 – Г.

 

Приклад 22.38 Установити відповідність між функціями (1–4) та проміжками їх зростання (А–Д).

Розв'язування: Графіками заданих функцій є параболи з абсцисами вершини x0, які є зміщені відносно «головної» параболи y=x2 (або y=-x2, якщо гілки йдуть вниз).
Якщо гілки параболи напрямлені вгору, то проміжок зростання: [x0;+∞);
якщо гілки параболи напрямлені вниз, то проміжок зростання функції: (-∞;x0].
Для наочності перегляньте рисунок з графіками парабол, що досліджуємо.
графіки функцій
1. y=x2-3 - парабола з гілками вгору і зміщена на 3 одиниці вниз (відносно y=x2), тому x0=0, проміжок зростання: [0;+∞) 1 - Б.
На графіку задана парабола позначена червоним кольором.
2. y=(x-3)2 - парабола з гілками вгору і зміщена на 3 одиниці вправо (відносно y=x^2), тому x0=3, проміжок зростання: [3;+∞) 2 - Д.
На графіку задана парабола позначена синім кольором.
3. y=-x^2+3 - парабола з гілками вниз і зміщена на 3 одиниці вгору (відносно y=-x2), тому x0=0, проміжок зростання: (-∞;0] 3 - А.
На графіку задана парабола позначена зеленим кольором.
4. y=-(x+3)2 - парабола з гілками вниз і зміщена на 3 одиниці вліво (відносно y=-x2), тому x0=-3, проміжок зростання: (-∞;-3] 4 - В.
На графіку задана парабола позначена чорним кольором.

Готових завдань на параболи в нас досить багато, на будь-яку складність.
Залишайтесь з нами, вивчайте математику та діліться посиланням на сайт з друзями!

    Вас може зацікавити:
  1. Приклади на область визначення та властивості елементарних функцій
  2. Розвязування задач на найбільше та найменше значення функції на відрізку
  3. Приклади на множину значень функції, знаходження функції за ескізом
  4. Критичні точки на графіку функції
  5. Геометричні перетворення графіків функцій. ЗНО підготовка