Періодичність тригонометричних функцій не складна, якщо розглядаємо класичні тригонометричні функції sin(x), cos(x), tg(x), ctg(x). Cинус та косинус періодом мають 2Pi, тангенс та котангенс – Pi. Проблеми у Вас починаються, коли потрібно знайти перод tg(3x+5), sin(x/2)+cos(x/3), ctg(Pi·x/5) та подібних комбінацій функцій. Щоб навчитися визначати основний період функцій та знати формули за якими можна обчислити період суми синусів, чи інших комбінацій тригонометричних функцій Вам потрібно розібратися з готовими відповідями до прикладів, що відповідають підготовці до ЗНО тестів.

Розділ 22. Елементарні функції та їх властивості

Приклад 22.19 Вказати функцію, в якої основний період дорівнює Pi.

Розв'язування: Найменше додатне число T0, яке є періодом функції (тобто f(x±T0)=f(x)) називають найменшим додатним періодом, або основним періодом цієї функції. Знайдемо основні періоди заданих функцій:
y=sin(x+Pi), тому T0=2Pi;
Далі будьте уважні, особливо коли складаємо прості рівняння на період.
y=cos(2•x+1), отже 2•T0=2Pi, звідси T0=Pi;
y=tg(3x+Pi), отже 3•T0=Pi, звідси T0=Pi/3;
y=ctg(4x+2), отже 4•T0=Pi, звідси T0=Pi/4;
y=Pi - не є періодичною функцією.
Відповідь: y=cos(2x+1) – Б.

 

Приклад 22.20 Знайти основний період функції y=cos2(6x).

Розв'язування:Понизимо степінь косинуса
,
тоді період рівний 12•T0=2Pi, звідси T0=2Pi/12=Pi/6.
Тут використали формулу пониження степеня:
.
Відповідь: Pi/6 – Д.

 

Приклад 22.21 Знайти основний період функції .

Розв'язування:Тут маємо суму двох косинусів, знаходимо почергово їх періоди y1=2cos(x/3), отже T1/3=2Pi, звідси T1=6Pi;
y2=3tg(x/8), отже T2/8=Pi, звідси T2=8Pi.
Основний період заданої суми косинусів рівний найменшому спільному кратному (НСК) між T1=6Pi і T2=8Pi,
T0=НСК(6Pi;8Pi)=24Pi - основний період функції y=2cos(x/3)+3tg(x/8).
Відповідь: 24Pi – В.

Приклад 22.34 Установити відповідність між функціями (1–4) та їх найменшими додатними періодами (А–Д).

Розв'язування: Задані тригонометричні функції з певними множниками при аргументі. Пам'ятайте, що період класичного синуса та косинуса рівний 2Pi, а період T0 тангенса та котангенса рівний π. Це необхідно знати, щоб досить швидко виконати наступні обчислення додатних періодів.
1. y=tg(x/2), 1/2T0 , звідси T0=2π. 1 - Г.
2. y=ctg(2x), 2T0, звідси T0=π/2. 2 - Б.
3. y=cos(x/2), 1/2T0=2π, звідси T0=4π. 3 - Д.
4. y=sin(2x), 2T0=2π, звідси T0. 4 - В.

 

Приклад 22.49 Знайти найменший додатний період T0 функції .
У відповідь записати значення T0.
Розв'язування: y1=sin(x), отже T1=2π;
y2=cos(x/3), отже T2/3=2π, звідси T2=6π;
y3=sin(x/5), отже T3/5=2π, звідси T3=6π.

Знайдемо НСК (найменше спільне кратне) між T1=2π, T2=6π і T3=6π, отже
- основний (найменший додатний) період функції y=sin(x)+cos(x/3)+sin(x/5).
Обчислюємо T0:π =30.
Відповідь: 30.

Особливої уваги заслуговують завдання з параметром, тому будьте уважними при їх розв'язуванні.

Приклад 22.53 За яких значень параметра a число π є періодом функції f(x)=cos(x)/(a+sin(x))
?
Розв'язування: Функція f(x) періодична, якщо f(x)=f(x+T), де T є періодом функції.
Отже,
.
Отримали,

2a=0
a=0.

При a=0 функція з параметром f(x)=cos(x)/(a+sin(x)) перетворюється в котангенс
з періодом T0.
Відповідь: 0.

 

Приклад 22.54 Для функції y=2sin(πx+3)-7 знайти:
1. основний період;
2. найбільше значення.
Розв'язування: Знайдемо основний період заданої функції y=2sin(πx+3)-7:
πT0=2π, звідси T0=2.
Знайдемо множину значень заданої функції y=2sin(πx+3)-7:
-1≤sin(πx+3)≤1
(за властивістю функції синуса),
-2≤2sin(πx+3)≤2,
-2-7≤2sin(πx+3)-7≤2-7,
-9≤2sin(πx+3)-7≤-5
.
Отже, E(y)=[-9;-5] - множина значень заданої функції.
Звідси, ymax=-5 - найбільше значення функції.
Відповідь: 2; -5.
Повторіть обчислення аналогічних завдань самостійно та перевірте, чи добре Ви запам'ятали схеми обчислень.

Попереду Вас чекають завдання на обернені та складені функції, побудова їх графіків та аналіз основних властивостей.

    Вас може зацікавити:
  1. Приклади на область визначення та властивості елементарних функцій
  2. Приклади на множину значень функції, знаходження функції за ескізом
  3. Область визначення складних кореневих, логарифмічних, тригонометричних функцій
  4. Критичні точки на графіку функції
  5. Паралельне перенесення графіку функції, симетричне відображення, розтяг та стиск