Продовжуємо аналізувати практикум з теорії ймовірностей і сьогодні вивчимо характеристики вибірки - статистичний розподіл.
З сьогоднішнього уроку Ви дізнаєтесь:
що таке ранжований варіаційний ряд?
як знайти статистичні розподіли частот та відносних частот?
як будувати полігони частот і відносних частот?
що таке емпірична функція розподілу?
Всі ці поняття вивчають в курсі математичної статистики і мають пряме застосування в економіці, митній сфері, порівнянні результатів діяльності підприємств за фіксовані періоди і т.д. 
Щоб не повторюватись двічі розберемо приклади на вибірки і в поясненнях наведемо означення усіх вказаних статистичних характеристик.

Означення:  Полігон частот це ламана лінія, відрізки якої сполучають точки з координатами (xi;ni.
Аггоритм побудови полігону частот:
на осі абсцис відкласти варіанти x, далі на осі ординат – відповідні їм частоти ni та з'єднати їх.

Означення:  Полігоном відносних частот це ламана пряма, що сполучає точки з відповідними координатами (xi;vi)
Побудова полігона відносних частот полягає в послідовному з'єднанні  варіант  xi в осях  (xi;vi).

Означення:  Гістограма частот це ступінчаста (східчаста) фігуру, яка має вигляд сполучених прямокутників, основа яких рівна  інтервалам довжиною h, а висоти рівні відношенню ni/h (густина частоти).

Означення: 
Гістограмою відносних частот це ступінчаста фігуру, подібна до гістограми частот, тільки по осі ординат відкладені густина відносних частот pi/h.

Запам'ятовувати правила, як будувати числові характеристики статистичних розподілів краще всього з готових прикладів, тому переходимо до аналізу завдань.

Приклад 1 Результати досліджень характеризуються наступними вибірками.
Необхідно побудувати:

  • а) ранжований варіаційний ряд, статистичні розподіли частот і відносних частот;
  • б) полігон частот і полігон відносних частот;
  • в) гістограму частот і гістограму відносних частот, розбивши вибірку на 5 рівних інтервалів;
  • г) записати емпіричну функцію розподілу і побудувати її графік.

106

101

104

105

100

108

105

103

101

105

100

102

107

103

102

105

102

102

104

104

104

108

102

102

101

105

104

103

107

104

103

106

105

103

102

104

103

103

106

103

103

107

102

104

106

106

103

103

105

103

Розв'язання: а) Що таке ранжований варіаційний ряд?
Варіацією називають можливість певної ознаки приймати різні значення у різних одиницях сукупності. Тому на початку статистичного дослідження варіації нообхідна побудова варіаційного ряду – упорядкування розподілу одиниць множини в порядку зростання або зменшення значень досліджуваної кількісної ознаки та знаходження числа одиниць, що рівні між собою (інтервали значень).
Виділяють три основні форми варіаційних рядів: ранжовані ряди, дискретні та інтервальні ряди.
Ранжований варіаційний ряд – це ряд впорядкованих одиниць сукупності в порядку зростання чи спадання ознаки, що досліджується.
Для заданої вибірки побудуємо ранжований ряд за зростанням

100

100

101

101

101

102

102

102

102

102

102

102

102

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

104

104

104

104

104

104

104

104

105

105

105

105

105

105

105

106

106

106

106

106

107

107

107

108

108

Статистичний розподіли частот і відносних частот необхідний, щоб встановити частотність входження варіанти у вибірку та визначити її долю в загальній сукупності.
Сума всіх добутків частот на відносні частоти повинна дорівнювати 1 або 100%.
Звідси знаходять частоту входження варіанти у вибірку та визначають відносну частоту за формулою
Wi=ni/n.

Результати упорядкування розподілів записуємо в таблицю

варіанта

100

101

102

103

104

105

106

107

108

частота

2

3

8

12

8

7

5

3

2

відносна
частота

0,04

0,06

0,16

0,24

0,16

0,14

0,1

0,06

0,04

б) Полігон частот(полігон відносних частот) – це ламані на графіку, які відображають зв'язок варіанти з їх частотою (відносною частотою). 
Щоб побудувати полігон частот відкладаємо на осі абсцис значення варіант xi, а на осі ординат –  частоти ni , що їм відповідають.
Така ж інструкція справедлива для полігону 
відносних частот Wi=ni/n).
З'єднавши точки (xi;ni) відрізками прямих, одержимо шуканий полігон частот (відносних частот):


в) Гістограма частот (вибірка розбита на 5 рівних інтервалів) - це частоти входження значень в певний інтервал.
Задана вибірка задана 50 значеннями, по 10 в кожному рядку таблиці. 

Гістограма відносних частот (в кожному інтервалі по 10 елементів):

г) Емпіричну функцію розподілу визначатимемо за формулою Fn(x)=nx/n де nx – кількість елементів вибірки, що менші за x.
В результаті простих обчислень для кожного з інтервалів отримаємо значення функції Fn(x)

Графік емпіричної функції розподілу має вигляд:

На цьому завершуються пояснення до завдання з ймовірності. 
Далі наведемо ще 4 приклади на статистичний розподіл вибірки, щоб Ви краще розібралися що і для чого робимо.

 

Приклад 2 Результати досліджень характеризуються наступними вибірками.
Необхідно побудувати:
а) ранжований варіаційний ряд, статистичні розподіли частот і відносних частот;
б) полігон частот і полігон відносних частот;
в) гістограму частот і гістограму відносних частот, розбивши вибірку на 5 рівних інтервалів;
г) записати емпіричну функцію розподілу і побудувати її графік.

11,5

-6

13

18

25,5

30,5

34,5

8

14,5

16

19,5

21,5

2

29

18,5

32

-3,5

15,5

24

23,5

17

-0,5

15

23

4,5

13,5

20,5

-9

30

17,5

25

5,5

11

18,5

10

11,5

0,5

28

16

3

12,5

13

9,5

7

18

15

22

12

19,5

21


Розв'язання: а) Складаємо ранжований варіаційний ряд за зростанням та записуємо у вигляді таблиці:

-9

-6

-3,5

-0,5

0,5

2

3

4,5

5,5

7

8

9,5

10

11

11,5

11,5

12

12,5

13

13

13,5

14,5

15

15

15,5

16

16

17

17,5

18

18

18,5

18,5

19,5

19,5

20,5

21

21,5

22

23

23,5

24

25

25,5

28

29

30

30,5

32

34,5

Далі будуємо статистичні розподіли частот і відносних частот:

варіанта

-9

-6

-3,5

-0,5

0,5

2

3

4,5

5,5

7

частота

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

відносна
частота

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

варіанта

8

9,5

10

11

11,5

12

12,5

13

13,5

14,5

частота

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

відносна
частота

0.02

0.02

0.02

0.02

0.04

0.02

0.02

0.04

0.02

0.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

варіанта

15

15,5

16

17

17,5

18

18,5

19,5

20,5

21

частота

2

1

2

1

1

2

2

2

1

1

відносна
частота

0.04

0.02

0.04

0.02

0.02

0.04

0.04

0.04

0.02

0.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

варіанта

21,5

22

23

23,5

24

25

25,5

28

29

30

частота

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

відносна
частота

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

варіанта

30,5

32

34,5

 

частота

1

1

1

відносна
частота

0.02

0.02

0.02

б) Полігон частот і полігон відносних частот - відкладемо на осі абсцис варіанти xi, а на осі ординат – відповідні їм частоти ni (відносні частоти vi).
З'єднавши точки (xi;ni) відрізками прямих, одержимо невідомий полігон частот. 


Полігон відносних частот буде аналогічним, треба замінити 1на 0,02, а 2 на 0,04.


в) Розбивши вибірку на 5 рівних інтервалів (по 10 елементів), виконуємо  побудову гістограми частот:

Гістограму відносних частот будувати легко, оскільки кожен елемент вибірки на досліджуваних інтервалах зустрічається лише один раз. 


г) Емпіричну функцію розподілу знаходимо за формулою Fn(x)=nx/n, де nx кількість елементів вибірки, що менші за x.
Беремо значення із таблиці та знаючи, що обсяг вибірки n=50, записуємо емпіричну функцію розподілу:


Графік емпіричної функції розподілу має вигляд:


Її побудова займає найбільше часу, тому якщо є можливість, краще використовувати MathCad, Maple чи інші математичні пакети.
Самий оптимальний варіант - завантажити з інтернету програму для аналізу статистичних розподілів. 
Їх зараз багато, в тому числі і під андроїди.

 

Приклад 3 Результати досліджень характеризуються наступними вибірками.
Необхідно побудувати:
а) ранжований варіаційний ряд, статистичні розподіли частот і відносних частот;
б) полігон частот і полігон відносних частот;
в) гістограму частот і гістограму відносних частот, розбивши вибірку на 5 рівних інтервалів;
г) записати емпіричну функцію розподілу і побудувати її графік.

варіанта

100

101

102

103

104

105

106

107

108

частота

2

3

8

12

8

7

5

3

2

відносна
частота

0,04

0,06

0,16

0,24

0,16

0,14

0,1

0,06

0,04

Розв'язання: а) Ранжований варіаційний ряд за зростанням:

30

30

31

31

31

32

32

32

32

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

34

34

34

34

34

34

34

34

35

35

35

35

35

35

35

36

36

36

36

36

37

37

37

38

38

Статистичні розподіли частот і відносних частот:

варіанта

30

31

32

33

34

35

36

37

38

частота

2

3

8

12

8

7

5

3

2

відносна
частота

0.04

0.06

0.16

0.24

0.16

0.14

0.10

0.06

0.04

б)Полігон частот і полігон відносних частот. Відкладемо на осі абсцис варіанти xi, а на осі ординат – відповідні їм частоти ni(відносні частоти wi).
З'єднавши точки (xi;ni) відрізками прямих, одержимо шуканий полігон частот (відносних частот):


в) Гістограма частот (вибірка розбита на 5 рівних інтервалів):

Гістограма відносних частот (в кожному інтервалі по 10 елементів):


г) Емпіричну функцію розподілу визначатимемо за формулою Fn(x)=nx/n де nx – кількість елементів вибірки, що менші за x.

Використовуючи таблицю і враховуючи, що обсяг вибірки n=50, запишемо емпіричну функцію розподілу: Графік емпіричної функції розподілу має вигляд:

 

Приклад 4 Результати досліджень характеризуються наступними вибірками.
Необхідно побудувати:
а) ранжований варіаційний ряд, статистичні розподіли частот і відносних частот;
б) полігон частот і полігон відносних частот;
в) гістограму частот і гістограму відносних частот, розбивши вибірку на 5 рівних інтервалів;
г) записати емпіричну функцію розподілу і побудувати її графік.

26

-9,1

9,5

18

17,5

11

5,5

-12

7

12

19,5

24,5

28,5

2

8,5

10

13,5

15,5

-4

23

12,5

-6,5

9

17

-1,5

7,5

14,5

-15

24

11,5

19

-0,5

5

12,5

4

5,5

-5,5

22

10

-3

6,5

7

3,5

1

12

9

16

6

13,5

15

Розв'язання: а) Ранжований варіаційний ряд за зростанням:

-15

-12

-9,1

-6,5

-5,5

-4

-3

-1,5

-0,5

1

2

3,5

4

5

5,5

5,5

6

6,5

7

7

7,5

8,5

9

9

9,5

10

10

11

11,5

12

12

12,5

12,5

13,5

13,5

14,5

15

15,5

16

17

17,5

18

19

19,5

22

23

24

24,5

26

28,5

Статистичні розподіли частот і відносних частот:

варіанта

-15

-12

-9,1

-6,5

-5,5

-4

-3

-1,5

-0,5

1

частота

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

відносна
частота

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

варіанта

2

3,5

4

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8,5

частота

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

відносна
частота

0.02

0.02

0.02

0.02

0.04

0.02

0.02

0.04

0.02

0.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

варіанта

9

9,5

10

11

11,5

12

12,5

13,5

14,5

15

частота

2

1

2

1

1

2

2

2

1

1

відносна
частота

0.04

0.02

0.04

0.02

0.02

0.04

0.04

0.04

0.02

0.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

варіанта

15,5

16

17

17,5

18

19

19,5

22

23

24

частота

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

відносна
частота

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

варіанта

24,5

26

28,5

 

частота

1

1

1

відносна
частота

0.02

0.02

0.02

б)Полігон частот і полігон відносних частот. Відкладемо на осі абсцис варіанти xi, а на осі ординат – відповідні їм частоти ni(відносні частоти wi).
З'єднавши точки (xi;ni) відрізками прямих, одержимо шуканий полігон частот (відносних частот):


Полігон відносних частот буде аналогічним, треба замінити 1на 0,02, а 2 на 0,04.

в) Гістограма частот (вибірка розбита на 5 рівних інтервалів):

Гістограма відносних частот (в кожному інтервалі по 10 елементів):


г) Емпіричну функцію розподілу визначатимемо за формулою Fn(x)=nx/n де nx – кількість елементів вибірки, що менші за x.


Використовуючи таблицю і враховуючи, що обсяг вибірки n=50, запишемо емпіричну функцію розподілу:
Графік емпіричної функції розподілу має вигляд:

 

Приклад 5 Результати досліджень характеризуються наступними вибірками.

    Необхідно побудувати:
  • а) ранжований варіаційний ряд, статистичні розподіли частот і відносних частот;
  • б) полігон частот і полігон відносних частот;
  • в) гістограму частот і гістограму відносних частот, розбивши вибірку на 5 рівних інтервалів;
  • г) записати емпіричну функцію розподілу і побудувати її графік.

12

-5,5

10

18

-0,5

8,5

15,5

-14

25

12,5

20

0,5

6

13,5

5

6,5

-4,5

23

11

-2

7,5

8

4,5

2

13

10

17

7

14,5

16

6,5

-11

8

13

20,5

25,5

29,5

3

9,5

11

14,5

16,5

-3

24

13,5

27

-8,1

10,5

19

18,5

Розв'язання: а) Ранжований варіаційний ряд за зростанням:

-14

-11

-8,1

-5,5

-4,5

-3

-2

-0,5

0,5

2

3

4,5

5

6

6,5

6,5

7

7,5

8

8

8,5

9,5

10

10

10,5

11

11

12

12,5

13

13

13,5

13,5

14,5

14,5

15,5

16

16,5

17

18

18,5

19

20

20,5

23

24

25

25,5

27

29,5

Статистичні розподіли частот і відносних частот: варіанта

варіанта

-14

-11

-8,1

-5,5

-4,5

-3

-2

-0,5

2

4,5

частота

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

відносна
частота

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.04

0.02

0.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

варіанта

5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9,5

10

10,5

частота

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

відносна
частота

0.02

0.02

0.04

0.02

0.02

0.04

0.02

0.02

0.04

0.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

варіанта

11

12

12,5

13

13,5

14,5

15,5

16

16,5

17

частота

2

1

1

2

2

2

1

1

1

1

відносна
частота

0.04

0.02

0.02

0.04

0.04

0.04

0.02

0.02

0.02

0.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

варіанта

18

18,5

19

20

20,5

23

24

25

25,5

27

частота

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

відносна
частота

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

варіанта

29,5

 

частота

1

відносна
частота

0.02

б) Полігон частот і полігон відносних частот. Відкладемо на осі абсцис варіанти xi, а на осі ординат – відповідні їм частоти ni (відносні частоти wi).
З'єднавши точки (xi;ni) відрізками прямих, одержимо шуканий полігон частот (відносних частот):

Полігон відносних частот буде аналогічним, треба замінити 1на 0,02, а 2 на 0,04.


в) Гістограма частот (вибірку розбили на 5 рівних інтервалів):

Гістограма відносних частот (в кожному інтервалі по 10 елементів, тому wi=0.01):


г) Емпіричну функцію розподілу визначатимемо за формулою Fn(x)=nx/n де nx – кількість елементів вибірки, що менші за x (їх тут аж 42, тому саму функцію не наводимо, через її громідскість), n=50.
Графік емпіричної функції розподілу має вигляд:

Використовуйте наведений алгоритм розрахунків, він легкий для запам'ятовування і вимагає знання найпростіших інтегралів.
Збережіть сторінку в закладки, якщо інформація допомогла Вам в навчанні. Якщо виникають труднощі в розрахунках чи побудові гістограм звертайтесь за допомогою.
Попереду Вас ще чекає чимало готових відповідей з теорії ймовірностей!