Для полегшення Вам навчання зібрані розв'язки прикладів підвищеної складності з арифметичної та геометричної прогресії. Завдання взяті із "Збірника задач для вступників. Математика" виданого Волинським державним університетом імені Лесі Українки у 2001 році. Методика обчислень є корисною для практичних занять як в школі, так і ВУЗ-ах та відповідає шкільній програмі. Якщо наведені приклади для Вас важкі, прочитайте для початку прості задачі на арифметичну та геометричну прогресію.

Приклад 1. У геометричній прогресії b10* b14* b21=-0,125. Обчислити b15.
Розв'язання. Знайдемо суму індексів членів прогресії.
10+14+21=45.
Число 45 націло ділиться на 15 і в результаті ділення отримуємо 3. Отже заданий добуток не що інше, як
b10* b14* b21=(b15)^3
Звідси обчислюємо потрібний член прогресії
член геометричної прогресії
15
член прогресії рівний -0,5.

 

Приклад 2. Сума трьох чисел, які становлять зростаючу арифметичну прогресію дорівнюють 21. Якщо до них, відповідно, додати 2, 3, і 9, то утворені числа становитимуть геометричну прогресію. Знайти найбільше з шуканих чисел.
Розв'язання. Завдання на знання формул арифметичної та геометричної прогресії. Позначимо члени зростаючої прогресії через a-d, a, a+d. Тоді їх сума рівна 3a=21, звідки a=21/3=7. Отже середній член арифметичної прогресії відомий. Тепер знайдемо члени геометричної прогресії
Перший – a-d+2=7-d+2=9-d
другий a+3=7+3=10.
третій a+d+9=7+d+9=16+d.
За властивістю геометричної прогресії квадрат середнього її члена рівний добутку рівновіддалених, тобто
геометрична прогресія, формули
Підставимо члени геометричної прогресії у формулу
(9-d)(16+d)=10^2=100.
Розкриємо дужки та зведемо до квадратного рівняння відносно різниці арифметичної прогресії.

квадратне рівняння
Знаходимо дискримінант
дискримінант
та крок арифметичної прогресії
крок арифметичної прогресії
Більший член арифметичної прогресії рівний
a+d=7+4=11.
Ось такі складні завдання на прогресію Вам можуть зустрітися у навчанні.

 

Приклад 3. Три числа, що становлять зростаючу арифметичну прогресію, дають у сумі 15. Якщо до першого і другого з них додати по одиниці, а до третього числа додати 4, то нові числа становитимуть геометричну прогресію. Знайти найбільше з шуканих чисел.
Розв'язання. Завдання аналогічне попередньому. Вводимо ті самі позначення, тоді середній член арифметичної прогресії рівний 15/3=5, а сусідні – 5-d та 5+d.
Знайдемо члени геометричної прогресії
(5-d+1)=6-d; 5+1=6; 5+d+4=9+d
та складемо з них рівняння
(6-d)(9+d)=6*6=36.
Розкриваємо дужки та зводимо до квадратного рівняння

квадратне рівняння
Обчислюємо дискримінант
дискримінант
та різницю арифметичної прогресії
d=(-3+9)/2=3.
Найбільше з шуканих чисел рівне 8
a+d=5+3=8.

 

Приклад 4. Три числа b1, b2, b3 утворюють зростаючу геометричну прогресію. Обчислити b3, якщо b1*b2*b3=64, b1+b2+b3=14.
Розв'язання. Знову маємо завдання на складання рівняння. Позначимо члени геометричної прогресії у вигляді
b/q;b;b*q.
Підставивши в умову можна знайти середній член прогресії
b/q*b*b*q=b^3=64.
Звідси знаходимо середній член геометричної прогресії

Підставимо значення членів прогресії у другу умову завдання. Враховуючи знайдене значення будемо мати
рівняння

квадратне рівняння
Знаходимо дискримінант рівняння
дискримінант
та знаменник геометричної прогресії
знаменник геометричної прогресії
Друге значення відкидаємо, оскільки при ньому геометрична прогресія спадаюча, а за умовою ми шукаємо зростаючу прогресію. Тепер без труднощів знаходимо старший член геометричної прогресії
b*q=4*2=8.

 

Приклад 5. Три числа b1, b2, b3 утворюють спадну геометричну прогресію. Обчислити b3, якщо b1*b2*b3=27, b1+b2+b3= 13.
Розв'язання. За властивістю геометричної прогресії маємо
b2/q*b2*b2*q=2^3=27.
Звідси b[2]=3. З другої умови отримаємо рівняння
рівняння на прогресію
квадратне рівняння
Знаходимо дискримінант квадратного рівняння

та визначаємо знаменник прогресії
знаменник прогресії
Перше значення q=3 не задовольняє початкову умову. При q=1/3 третій член геометричної прогресії рівний
b[3]=b[2]*q=3/3=1
.
Застосовуйте наведений алгоритм обчислень в подібних завданнях.

 

Приклад 6. Визначити сьомий член зростаючої арифметичної прогресії, якщо а39=24, а39=108.
Розв'язання. Завдання не складне, оскільки маємо дві умови і дві невідомі. Отже розв'язок знайти можна. Виразимо з першого рівняння a[9] та підставимо у друге
умова
рівняння
Останнє рівняння розв'язуємо через дискримінант
дискримінант
член прогресії
З першої умови
а39=24
бачимо, що при а3=18 прогресія не буде зростаючою. Отже, залишається а3=6. Звідси
a[9]=24-a[3]=24-6=18.
З іншої сторони
a[9]=a[3]+6d
маємо умову для знаходження різниці прогресії
6+6d=18; 6d=12; d=12/6=2.
За формулою знаходимо сьомий член арифметичної прогресії
a[7]=a[3]+4d=6+4*2=14.
Ось і вся схема подібних обчислень.

 

Приклад 7. Визначити восьмий член зростаючої арифметичної прогресії, якщо а27=18, а27=56.
Розв'язання. Маємо подібне за схемою обчислень завдання. Виразимо з першого рівняння a[2] та підставимо у друге
a[2]=18-a[7]; (18-a[7]) a[7]=56.
Розкриваємо дужки та зводимо до квадратного рівняння
рівняння на прогресію
За допомогою дискримінанту
дискримінант
обчислюємо невідомий член прогресії
член прогресії
З першої умови робимо висновок, що тільки при a[7]=14 арифметична прогресія буде зростаючою. Відповідно
a[2]=18-a[7]=18-14=4.
За формулою
a[7]=a[2]+5d
визначаємо крок прогресії
14=4+5d; 10=5d; d=2.
Знаходимо 8 член арифметичної прогресії
a[8]=a[7]+d=14+2=16.
Для самоперевірки можете підставити знайдені члени прогресії в умову прикладу.

 

Приклад 8. Обчислити суму перших восьми членів спадної арифметичної прогресії якщо а26=24, а26=128.
Розв'язання. Щоб знайти суму прогресії нам потрібно знати перший і восьмий член прогресії, або 1 член прогресії і різницю (крок). Для початку визначимо з двох рівнянь хоча би один член прогресії
a[2]=24-a[6];
(24-a[6])*a[6]=128.

При розкритті дужок отримаємо квадратне рівняння
квадратне рівняння
За стандартною схемою порахуємо дискримінант
дискримінант
та 6 член арифметичної прогресії
член арифметичної прогресії
При a[6]=8 арифметична прогресія є спадною. Знаходимо різницю прогресії
a[2]=24-a[6]=24-8=16.
a[6]=a[2]+4d=16+4d=8;
4d=-8;d=-2.

Легко помітити, що значення другого члена прогресії завжди співпадає з коренем рівняння, який відкидаємо за умовою завдання. Це свого роду підказка правильності обчислень. Знаходимо перший і восьмий член прогресії
a[1]=a[2]-d=16-(-2)=18;
a[8]=a[6]+2d=8+2*(-2)=4.

Знайдені значення підставляємо у формулу суми арифметичної прогресії
S=(a[1]+a[8])*8/2=(18+4)*8/2=88.
Сума восьми членів прогресії рівна 88.

Звичайно це не всі приклади, які можна зустріти в інтернеті серед можливих, однак і на їх базі можна витягнути для себе декілька вдалих прийомів, які можна використовувати на практиці при розв'язанні вправ на арифметичну та геометричну прогресії. Вміння приходить з практикою, тому шукайте подібні завдання і самовдосконалюйтесь в обчисленнях!

Переглянути схожі матеріали: