Продовжуємо аналізувати готові приклади на знаходження площі фігур, обмежених прямими, параболами, колами і т.д., через кратні інтеграли.
Складність прикладів полягає в правильному обчисленні точок перетину кривих, вірній розстановці меж інтегрування, розумінні методики обчислення кратних інтегралів. Уважно перегляньте відповіді та саме оформлення пояснень до прикладів, при написанні розрахункових та практичних з інтегрування все має значення: і правильність обчислень, і хід викладу матеріалів.
Уважно перегляньте саме обчислення площ за допомогою інтегрування.

ЗАВДАННЯ 6 Побудувати і знайти площу області D: x2+y2=2y, x=y, x=0.
Розв'язання: Перетворимо рівняння до канонічного вигляду:
x2+y2=2y, x2+(y-1)2=12 - коло з центром у точці (0;1) і радіусом 1;
x=y - пряма,
x=0 - вісь ординат.
Знайдемо точки перетину графіків заданих функцій x2+y2=2y і x=y:

звідси два розв'язки системи рівнянь:

Побудуємо коло та прямі, що обмежують площу фігури.

Розставимо межі в заданій області D:

Інтегруванням обчислимо площу фігури, обмеженої заданими лініями:Для того, щоб швидко знаходити площі фігур через кратні фігури варто добре знати таблицю основних інтегралів.
В даному прикладі при інтегруванні отримали арксинус, оскільки інтегрували одну з віток кола.
Також часто Вам доведеться інтегрувати степеневі функції, прямі, що не є складно.
Важче буде з гіперболами та складними показниковими функціями.

 

ЗАВДАННЯ 7 Побудувати і знайти площу області D: x2+y2=1, x-y=1, y=0.
Розв'язання: Проаналізуємо задані криві:
x2+y2=1 - коло з центром у точці (0;0) і радіусом 1;
x-y=1 - пряма, що відтинається на осях в точках (1;0) і (0;-1).
Складемо систему рівнянь для знаходження точок перетину графіків двох функцій x2+y2=1 і x-y=1:

Отримане неповне квадратне рівняння дає два розв'язки:

Після того як маємо точки перетину кривих можемо виконувати побудову.
Графік кривих, що задані в умові разом з заштрихованою областю, площу якої потрібно знайти мають вигляд.

Розставимо межі в заштрихованій області D:

Через кратний інтеграл знаходимо площу фігури:


площа через інтеграл
Кінцеве значення площі можна округлити, але це вже виконайте самостійно.

 

ЗАВДАННЯ 8 Побудувати та знайти площу області D: y=x3+2, y=-x, x=0.
Розв'язання: Знайдемо набір елементарних кривих, що обмежують площу фігури:
y=x3+2 - кубічна парабола;
y=-x - пряма;
x=0 - вісь ординат.
Складемо систему рівнянь та знайдемо точки перетину графіків заданих функцій y=x3+2 і y=-x:

звідси x=-1, y=1.
Виконуємо побудову графіків функцій
область інтегрування
Розставимо межі інтегрування:
D: -1≤x≤0, -x≤y≤x3+2.
Переходимо до знаходження площі фігури інтегруванням:Інтегрування тут не важка, а площа рівна 10 (одиниць квадратних).

 

ЗАВДАННЯ 9 Побудувати і знайти площу області D: x•y=1, y=√x, x=2.
Розв'язання:проведемо короткий аналіз заданих кривих.
Маємо x•y=1, y=1/x - гіперболу з гілками у І і ІІІ чвертях;
y=√x
- півпараболу з вершиною у точці (0;0) і гілкою вправо;
x=2
- пряму, що паралельна осі ординат.
З перших двох рівнянь кривих складаємо систему рівнянь для знаходження точок перетину графіків функцій xy=1 і y=√x:

Корінь кубічного рівняння y=1, ордината з другого рівняння x=1 .
Графік гіперболи, параболи та прямої наведені на цьому рисунку:
побудова кривих
Розставимо межі в області інтегрування D:
1≤x≤2,

Знайдемо площу фігури, що обмежена заданими лініями:
площа фігури

При спрощенні коренів та логарифмів, можна переконатися, що площа додатна.
Ми цього не робили, але повірте, помилки тут немає.
Уважно перегляньте як відбувається інтегрування, від чого залежить по якій з осей краще інтегрувати та як при цьому змінюються межі в кратних інтегралах.