Диференціал дуги плоскої кривої характеризує приріст її довжини за короткий проміжок зміни і в декартовій системі координат визначається залежністю

диференціа дуги

Якщо крива задана у вигляді функціональної залежності y=f(x) то диференціал дуги визначаємо за формулою

диференціал дуги

При параметричному задані функції отримаємо наступні залежності

диференціал дуги

Якщо лінія задана в полярній системі координат, то диференціал дуги обчислюємо за формулою

диференціал дуги, полярна система

З формул бачимо, що при обчисленнях потрібно знаходити похідні першого порядку.

Розглянемо приклади із збірника задач Дубовика В.П., Юрика І.І. "Вища математика".

 

Приклад 1. Знайти диференціал дуги ліній:

(5.966)

Розв'язок. Знаходимо диференціал довжини дуги за формулою

Для цього обчислюємо похідну функції

та підставляємо знайдене значення у формулу
диференціал довжини дуги

Ось така вийде залежність довжини дуги від змінної.

 

(5.972)

Розв'язок. Проводимо диференціювання логарифма, як складеної функції. Тут ще маємо і дробову функцію і експоненту, так що слідкуйте за обчисленнями


Знайдену похідну підставляємо в формулу для обчислення диференціалу дуги
диференціал довжини дуги

Після групування та зведення до повних квадратів корені скоротяться.

 

(5.973)

Розв'язок. Маємо параметрично задану функцію, для знаходження її диференціалу дуги обчислюємо похідні від аргументу x та змінної y за параметром t


Отримані значення підставляємо в формулу диференціалу дуги
диференціал довжини дуги


Скориставшись формулою дя косинусів, записали залежність в компактному вигляді.

 

(5.974)

Розв'язок. Астроїда задана параметричним рівнянням. Знаходимо похідні


Обчислюємо диференціал дуги, попередньо винісши за знак кореня спільні множники
диференціал довжини дуги

 

(5.975)

Розв'язок. Обчислюємо похідні параметрично заданої функції


та підставляємо у формулу для визначення диференціалу довжини дуги
диференціал довжини дуги

 

(5.979)

Розв'язок. Дана функція задана в полярній системі координат, тому її диференціал дуги визначаємо за останньою з наедених вгорі формул

Знаходимо похідну по радіусу

та підставляємо в корінь квадратний

диференціал довжини дуги


Після спрощень отримаємо диференціал довжини дуги.

 

(5.980) (кардіоїда)

Розв'язок. Обчислюємо похідну функції в полярних координатах

та знаходимо приріст довжини дуги від кута
диференціал довжини дуги


Розв'язані приклади знаходження диференціалу довжини дуги ривих, які задані в декартовій та полярній системах координат, а також параметрично показали, що основним в обчисленні є вміння диференціювати функції. Все решта зводиться до спрощень та відшукання коренів. Користуйтеся формулами для обчислення диференціалу довжини дуги, вивчайте формули похідних, правила диференціювання і розв'язування подібних прикладів не будеважким для Вас.