Задача 3, 2.75 Тіло з масою 3 кг рухається зі швидкістю 4 м/с і вдаряється об нерухоме тіло такої ж маси.
Вважаючи удар центральним і непружним, знайти кількість теплоти, яка виділилась під час удару.


Дано:

Розв’язання:
Під час удару двох тіл, згідно із законом збереження імпульсу, запишемо рівність:  
, де
u - швидкість тіл після непружного удару.
Звідси виражаємо швидкість

Знайти:
Q

За законом збереження енергії запишемо рівність:
W1=W2+Q, де
- кінетична енергія тіл до удару (тобто сумарна енергія 2-х тіл),
- кінетична енергія тіл після удару,
Q - внутрішня енергія тіл після удару, яка дорівнює кількості виділеної теплоти.
Різниця між енергіями рівна

Відповідь: Q=12 Дж.