Задача 16, 1.62 Колесо радіусом 10 см обертається так, що залежність лінійної швидкості точок, які лежать на ободі колеса, від часу задається рівнянням v=At+Bt2, де A=3 см/с2; B=1 см/с3.
Знайти кут між вектором повного прискорення і радіусом колеса в момент часу 4 с після початку руху.

Дано:
,
R=10 см, t=4 с.

Розв’язання:

    Нехай - кут між вектором повного прискорення і радіусом К.

Знайти:
кут

     Оскільки кут є безрозмірною величиною (відносно фізичних величин), і вектор нормального прискорення напрямлений вздовж радіуса колеса, то - кут між вектором повного прискорення і вектором нормального прискорення , тобто , або .
Для обертового руху колеса:       
модуль вектора нормального прискорення знаходимо за формулою:      

модуль вектора тангенціального прискорення рівний: 

Обчислимо тангенс кута між векторами :

Далі через арктангенс знаходимо саме значення кута .
Відповідь: 8 градусів.

 

Задача 19, 2.22 До стелі трамвайного вагона підвішено на нитці кулю.
Швидкість вагона за час 3 с рівномірно зменшується від 18 км/год до 6 км/год.
В який бік і на який кут відхиляється за цих умов нитка з кулею.

Дано:
v1=18 км/год;
v2=6 км/год,
t=3 с.

Розв'язання:
Переведемо задані величини в одиниці СІ:

Запишемо ІІ закон Ньютона:
,
Де a- прискорення трамвайного вагона;
- рівнодійна всіх сил, що прикла-дена до підвішеної кулі.

 

Знайти:
кут alpha

Під час руху трамвайного вагона на кульку буде діяти сила тяжіння , яка напрямлена вертикально вниз;
сила натягу нитки , яка діє вздовж нитки;
сила інерції , яка діє протилежно до напрямку прискорення.
Закон рівноваги сил , або .  (*)
Вибираємо осі наступним чином:
вісь x горизонтально вправо (протилежно до прискорення вагона);
вісь y перпендикулярно до осі x (вертикально вгору).
Спроектуємо основне рівняння динаміки (*) на вибрані осі,
на вісь x:   
,  звідси маємо формулу для натягу нитки

проекція на вісь y:
,  звідси отримуємо рівняння
  з якого можемо виразити тангенс шуканого кута
.
Знайдемо кут відхилення :

 Отримаємо:

(знак мінус показує, що кулька відхиляється в протилежний до руху вагона бік).
Відповідь:  6,5 градуси.