На ЗНО тестах приклади на нерівності з модулями або які зводяться до квадратних нерівностей зустрічаються доволі часто, тут в додаток маємо ще й логарифми, область визначення та властивості яких потрібно врахувати. Всю простоту правила знаку при розкритті нерівності можна показати на цьому прикладі.
формула знаків при розкритті логарифмічної нерівності
Якщо Ви його розумієте, то теоретичний матеріал за 10-11клас засвоїли на відмінно, якщо ні – повертайтеся назад на 2 уроки і перечитайте всі правила та формули, що даються для обчислень.
В курсі ЗНО підготовки маємо 50+ готових відповідей, тому легші та важчі завдання переглядайте на сусідніх сторінках сайту.

Приклад 17.21 Розв'язати нерівність
|log1/2x|≤1.

Розв'язування: Логарифмічну нерівність з модулем заміняємо системою еквівалентних нерівностей, які розкриваємо за допомогою властивості, що логарифм основи рівний одиниці 1=logaa.
логарифмічні нерівності з модулем
Основа 1/2<1, тому знак нерівності при опусканні логарифмів змінюємо на протилежний.
На числовій осі заштриховуємо множину розв'язків нерівності

x∈[1/2;2].
Відповідь: [1/2;2] – А.

 

Приклад 17.22 Знайти розв'язки нерівності |log3x|≥1.

Розв'язування: За аналогічною з попереднім прикладом методикою проводимо розкриття логарифмічної нерівності
нерівності з моделем та логарифмом

Не забувайте враховувати ОДЗ логарифма x>0:

Розв'язок x∈(0;1/3]∪(3;+∞].
Відповідь: (0;1/3]∪(3;+∞] – Г.

 

Приклад 17.12 Розв'язати нерівність
.

Розв'язування: Маємо логарифмічну нерівність, звідну до квадратної заміною log3x=t.
Для розкриття t2-3·t+2≤0 розглянемо квадратне рівняння
t2-3·t+2=0.
За формулами Вієта:
t1+t2=3 – сума коренів;
t1•t2=2 – їх добуток.
t1=1 і t2=2 – корені квадратного р-ня.
Через прості множники записуємо
(t-1)(t-2)≤0.
Методом інтервалів розв'язуємо її.
Далі повертаємося до заміни та розкриваємо нерівності з логарифмом

Розв'язок x∈[3;9].
Відповідь: [3;9] – В.

 

Приклад 17.13 Знайти розв'язки нерівності
lg2(x)+4lg(x)+3≥0.

Розв'язування: Маємо нерівність з логарифмом, звідну до квадратної
Заміна lg(x)=t.
t2+4t+3≥0,
Відповідне нерівності квадратне рівняння
t2+4t+3=0

розв'яжемо за формулами Вієта:
t1+t2=4;
t1•t2=3.
t1=1; t2=3 – корені рівняння.
Методом інтервалів знайдемо розв'язки нерівності
(t-1)(t-3)≥0.
0<x≤10 і x≥1000.
Далі повертаємося до заміни та розписуємо прості логарифмічні нерівності 
метод інтервалів, логарифмічна нерівність

Розв'язок
x∈(0-∞;10]∪[1000;+∞).
Відповідь: (0-∞;10]∪[1000;+∞) – Д.

 

Приклад 17.29 Обчислити множину розв'язків нерівності
log1/2(x2-5x+6)>-1.
У відповідь записати найменше натуральне число, яке не є розв'язком нерівності.
Розв'язування: Праву сторону перетворимо за формулою
logaa=1.
Основа менша одиниці, тому не забуваємо поміняти знак при розкритті логарифма.
логарифмічна нерівність
Кінцеві квадратичні нерівності обчислюємо методом нтервалів:
1) x2-5x+6=0,
за теоремою Вієта 
x1=2,
x2=3
.

2) x2-5x+4=0,
x3=1,
x4=4
.
Наносимо множини розв'язків на числові осі
логарифмічні нерівності методом інтервалів
та об'єднуємо спільні x∈(1;2)∪(3;4), тобто перетин двох множин.
Зауважте, що потрібно шукати перетин розв'язків нерівностей, а не усі що знайшли.
1 - найменше натуральне число, яке не є розв'язком нерівності.
Відповідь: 1.

 

Приклад 17.33 Знайти множину розв'язків нерівності
lg2(100x)-5lg(x)>6.
У відповідь записати кількість натуральних чисел, які не є розв'язками нерівності.
Розв'язування: Спростимо вираз lg2(100x):
спрощення логарифма
Зведемо отриману нерівність до квадратної

шляхом заміни змінних:
lg(x)=t, тоді
t2-t-2>0.
Відповідне квадратне рівняння 
t2-t-2=0,
за теоремою Вієта:
t1=-1; t2=2.
квадратна нерівність, обчислення методом інтервалів
t∈(-∞;-1)∪(2;+∞).
Повернемося до логарифмів:
логарифмічна нерівність

звідси x∈(0;0,1)∪(100;+∞).
Перші 100 натуральних чисел не є розв'язками нерівності.
Значення 100 також не входить, оскільки нерівність строга.
Відповідь: 100.

 

Приклад 17.39 Розв'язати нерівність log1/2|x|≥|x|-1.
У відповідь записати добуток усіх цілих розв'язків нерівності.
Розв'язування: Нехай маємо дві функції:
f(x)=log1/2|x| і g(x)=|x|-1.
На координатній площині побудуємо їх графіки:
f(x)=log1/2|x| – логарифмічна крива, яка утворена з графіка функції y=log1/2x відображенням симетрії відносно осі ординат (осі Oy).
ОДЗ: x≠0.

g(x)=|x|-1 – два промені, які перетинаються у точці (0;-1) і напрямлені вгору. Графік утворимо з функції y=x відображенням симетрії відносно осі ординат (осі Oy), а також з графіка функції y1=|x| зсуненням на 1 одиницю вниз.
графік логарифма, графік модуля
Випишемо такі значення x, при яких графік функції f(x)=log1/2|x| знаходиться вище, або перетинається з графіком функції g(x)=|x|-1
x∈[-1;0)∪(0;1].
Випишемо усі цілі розв'язки та знайдемо їх добуток:
-1 і 1, тоді -1•1=-1.
Відповідь: -1.

 

Приклад 17.41 Розв'язати нерівність logx+1|x-2|≤1. У відповідь записати суму всіх натуральних чисел, які не є розв'язками нерівності.
Розв'язування: За формулою logaa=1 перетворимо праву сторону

та розкриємо логарифмічну нерівнівсть з модулем, для двох варіантів основ:
рівняння з модулями, метод інтервалів
Об'єднавши розв'язки x∈(-1;0) і x∈[0,5;2)∪(2;+∞], отримаємо
x∈(-1;0)∪[0,5;2)∪(2;+∞].
Єдине натуральне число 2 не є розв'язком нерівності.
Відповідь: 2.

Попереду Вас чекають ще 2 статті з готовими прикладами на розкриття нерівностей з логарифмами.