Необхідна умова екстремуму. Диференційовна функція f(P) може досягати екстремуму лише в стаціонарній точці P0, тобто такій, що df(P0)=0.

Звідси слідує, що точки екстремуму функції f(P) задовольняють системі рівнянь
f'x[i](x1,…,xn)=0 (i=1,..,n).

Достатня умова екстремуму. Функція f(P) в точці P0 має:
а) максимум, якщо df(P0)=0, d2f(P0)<0, при
б) мінімум, якщо df(P0)=0, d2f(P0)<0, при
Дослідження знаку другого диференціала d2f(P0) може бути проведено шляхом зведення відповідної квадратичної форми до канонічного виду.
Зокрема, для випадку функції f(x,y) двох незалежних змінних x і y в стаціонарній точці (x0;y0) (df(x0;y0)=0) за умови, що D=AC-B2≠0, маємо:

а) мінімум, якщо D>0, A>0 (C>0);
б) максимум, якщо D>0, A<0;
в) відсутність екстремуму, якщо D<0 (точка перегину функції двох змінних);
г) невизначеність (чи є екстремум чи ні) D=0, потрібне додаткове дослідження.

Функція f(P), яка диференційовна в обмеженій і замкненій області, досягає своїх найбільшого і найменшого значення в цій області або в стаціонарній точці, або в граничній точці області.
Точки в яких перші похідні функції рівні нулю називають стаціонарними точками

Як дослідити на екстремум функцію двох змінних?

Приклад 1.Знайти екстремум функції
z=x2+y2+xy-2x-y.
Розв'язування: Запам'ятайте алгоритм визначення точок екстремумум:
1) Знаходимо часткові похідні першого порядку функції:

2) Прирівняємо їх до нуля, щоб визначити стаціонарні точки:

M(1;0) - точка підозріла на екстремум.
3) Знайдемо похідні другого порядку в точці M(1;0):

4) За критерієм Сильвестра визначимо знак квадратичної форми:

Квадратична форма додатно визначена, тому в точці M(1;0) функція має локальний мінімум.

ІІ спосіб:
умова локального мінімуму
Оскільки D=3>0 і A=2>0, то в точці M(1;0) функція має локальний мінімум, а саме
zmin=1^2+0^2+1•0-2•1-0=-1.
Для візуалізації графіка просторової функції в околі точки мінімуму скористаємося математичним пакетом Мейпл, користуватися яким навчаємо на сторінках сайту. Для побудови 3D графіку підключаємо модуль командою
with(plots):
далі будуємо сам графік за допомогою функції plot3d():
локальний мінімум функції двох змінних

Приклад 2. Дослідити на екстремум
z=x^2-y^2+2xy-4x-8y+1
Розв'язування: Знайдемо часткові похідні першого порядку z(x,y):

Прирівняємо до нуля отримані вирази:

Отримали стаціонарну точку F(3;-1) підозрілу на екстремум.
Знайдемо часткові похідні другого порядку в F(3;-1):

Встановлюємо знак другої квадратичної форми за критерієм Сильвестра

Квадратична форма невизначена, тому в точці F(3;-1) функція не має екстремуму (точка перегину).


ІІ спосіб:
Виписуємо значення другої похідної в стаціонарній точці та обчислюємо D:
умова екстремуму
Оскільки D=-8<0, то в точці (3;-1) функція не має екстремуму.
Графік функції в мейпл побудуємо за допомогою команди
plot3d(x^2-y^2+2*x*y-4*x-8*y+1, x = 1 .. 5, y = -3 .. 1);
Для більшої візуалізації побудуємо анімацію 3D графіку
графік перегину функції
Як таке робити навчимо Вас на окремому уроці.

 

Приклад 3. Знайти точку локального екстремуму та характер функції в ній
z=2xy-3x2-2y2+10.
Розв'язування: Повторимо методику знаходження локальних екстремумів, розписану в попередніх 2 завданнях.
1) Знайдемо часткові похідні першого порядку заданої функції:
z'x=2y-6x,
z'y=2x-4y.
2) Прирівняємо до нуля перші похідні:

Знайдемо часткові похідні другого порядку в точці M(0;0):

За критерієм Сильвестра визначимо знак квадратичної форми :
критерій Сильвестра, локальний екстремум
Квадратична форма від'ємно визначена, тому в точці (0;0) функція має локальний максимум.

ІІ спосіб:
Визначаємо за значенням других похідних в точці чому рівне D:
умова екстремуму
D=20>0 та A=-6<0, тому в точці M(0;0) функція має локальний максимум, і досягає значення
zmax=2•0•0-3•0^2-2•0^2+10=10.

Побудуємо 3D графік функції двох змінних
plot3d(-3*x^2+2*x*y-2*y^2+10, x = -2 .. 2, y = -2 .. 2);
локальний екстремум функції, графік в мейпл

Приклад 4. Знайти екстремум функції
z=x3+y3-9xy+27.
Розв'язування: Обчислюємо часткові похідні функції:

Прирівняємо їх до нуля та визначаємо критичні точки

Знайдемо часткові похідні другого порядку в точках M(0;0), N(3;3):
відємна квадратична форма
Оскільки D1<0, то в точці M(0;0) функція не має екстремуму.

D2>0, A2>0, тому в точці (3;3) функція досягає локального мінімуму, а її значення рівне
zmin=3^2+3^3-9•3•3+2=0.

 

Приклад 5. Знайти локальний екстремум функції
z =exp(x/2)*(x+y2)
Розв'язування: Знайдемо часткові похідні першого порядку:

З умови рівності нулю часткових похідних знайдемо критичні точки

Обчислимо часткові похідні другого порядку в точці M(-2;0) :
другі похідні в точці
Друга квадратична форма додатна D=1/e2>0 і A=1/(2e)>0, то в точці M(-2;0) функція має локальний мінімум, а саме
zmin=exp(-2/2)*(-2+0)=-2/e.

Для перевірки наскільки добре засвоїли теорію пробуйте знайти самостійно локальні екстремуми наступних функцій.
приклади на екстремум
На сайті безліч готових прикладів зі студентської практики, щоб швидко знаходити потрібне користуйтеся розумним пошуком, який є під кожним уроком.
Для популяризації ресурсу просьба поширювати посилання на кращі уроки серед друзів та в соціальних мережах!