На уроці навчимося обчислювати диференціали функцій двох та трьох змінних. Спершу наведемо формули та правила обчислення диференціалів, а далі готові приклади знаходження диференціалів I та II порядку.

Нехай задана функція u=f(x;y;z), яка диференційовна в кожній точці області визначення. Тоді для неї існує повний диференціал:

Диференціал І порядку
диференціал 1 порядку f(x,y,z)
Диференціал II порядку та старших
формула диференціалу 2 порядку

Поклавши одну зі змінних рівною нулю отримуємо формули повних диференціалів для функції двох змінних
диференціал функції двох змінних

Правила диференціювання суми, добутку, та частки функцій

Якщо функції u(x,y,z), v(x,y,z) - диференційовні на області визначення, то справедливі формули

Якщо маємо складені функції наступного виду, то їх відповідні диференціали можна знайти за формулами:

Наприклад, для функції u=ex+y за формулою диференціал першого роду рівний
du=d(ex+y)=ex+y·d(x+y)=ex+y·(dx+dy),
диференціал 2 роду обчислюємо за правилом
d2u=d(du)=d(ex+y·(dx+dy))=ex+y·dx2+2ex+ydxdy+ex+ydy2.
Для функцій багатьох змінних має місце інваріантність форми (першого) диференціала, як і для функції однієї змінної!

Далі розберемо готові розв'язки з практичних, які Ви повинні знати як робити та оформляти. Основні формули потрібні для обчислень будуть підкреслені червоним прямокутником.

Знайти диференціали першого і другого порядку f(x, y)

Приклад 1.1 u=xm∙yn, (x, y - незалежні змінні)
Обчислення: Степеневу функцію не важко диференціювати.
Знаходимо диференціал І порядку:

Диференціал II порядку:
диференціал II порядку

Приклад 1.2 д u=x/y.
Обчислення: Перегляньте, як знаходити диференціали обернених функцій:

Для порівняння можете зіставити з формулою (5) правил обчислення диференціалів, що наведені на початку уроку в таблиці.
Диференціал II порядку:

Правила, що тут виділені у формулах Вам допоможуть швидко засвоїти теоретичний матеріал.

 

Приклад 1.2 u=√(x2+y2).
Обчислення: Диференціал 1 порядку для кореневої функції обчислюємо за формулою :

Диференціал 2 порядку:
диференціал 2 порядку

Приклад 1.3 u=exp(xy)
Обчислення: Знаходимо диференціал І порядку від експоненти :

Щоб знати диференціал II порядку повторно диференціюємо du:
другий диференціал

Приклад 1.4 Знайти диференціали першого та другого порядку функції трьох змінних
u=z/(x2+y2)
.
Обчислення: Диференціал І порядку:
диференціал 1 порядку
Частинні похідні можна перевіряти в математичних пакетах, зокрема в Мейплі код для похідних за змінними має вигляд:
u := z/(x^2+y^2);
d_x := diff(u, x); d_y := diff(u, y); d_z := diff(u, z);

В результаті отримаємо складові диференціалу першого порядку
часткові похідні в Мейпл
Щоб знайти диференціал II порядку повторно диференціюємо du за трьома змінними, після чого групуємо подібні доданки:
другий диференціал
Щоб не помилитись при обчисленні d2u розбийте перший диференціал на три доданки, а далі кожен з них диференціюйте за кожною зі змінних. Після того групуєте доданки при однакових парах dx2, dy2,dz2,dxdy, dxdz, dydz.
Ця методика справедлива і для функції багатьох змінних.