Задача 3 Дві однакові кульки, маса кожної з яких m=20 мг, підвішені в повітрі на нерозтяжних невагомих непровідних нитках, закріплених в одній точці підвісу, довжиною l=0,2 л.
Одну з кульок відвели в бік, надали їй заряду і потім відпустили.
Після дотику з другою кулькою вони розійшлися так, що нитки утворили кут .
Визначити модуль заряду q, який надали першій кульці.

Дано:

 

Розв’язання:

Переведемо деякі величини в одиниці СІ:
- маса кожної кульки.
Після дотику кульок, одна з яких заряджена зарядом q, кожна кулька отримала заряд q/2 за законом збереження заряду. Тому між ними виникла сила кулонівської (електричної) взаємодії , внаслідок чого кульки розійшлися (відштовхнулись) так, що нитки утворили кут .

Знайти:
q

Після того, як кульки відштовхнулись ,на кожну кульку діють сила тяжіння (напрямлена вертикально вниз), сила натягу нитки (діє вздовж нитки) і сила електричної взаємодії (напрямлена горизонтально), де - відстань між кульками, - коефіцієнт пропорційності.
За ІІ законом Ньютона:
.
Виберемо осі так, як позначено на рисунку і спроектуємо сили однієї з кульок на ці осі,
на вісь x,  звідси 
на вісь y: , звідси ,  або .
Отже, маємо

звідси
.

Відповідь:

 

Задача 4 Три однакових заряди ( кожний) розміщені у вершинах рівностороннього трикутника.
Який негативний заряд q0 треба розмістити в центрі трикутника, щоб система перебувала у рівновазі?

Дано:

Розв’язання:

   Нехай a - сторона рівностороннього трикутника. Його центр знаходиться на перетині медіан.
У центр трикутника слід помістити негативний заряд, модуль якого q0.

Знайти: q0

         Оскільки система перебуває у рівновазі, то рівнодійна сил, прикладених до будь-якого із зарядів, що містяться у вершинах трикутника, дорівнює 0.
На заряд q3 діють сили Кулона з боку трьох зарядів , відповідно, тобто

Запишемо умову рівноваги:
.  (*)
Виберемо вісь x вздовж лінії дії сили і позначимо - кут між віссю x і лініями дії сил і ( - це і буде кут між медіаною і стороною рівностороннього трикутника).
Спроектуємо рівняння (*) на вісь x:
,   отримаємо
,
де - відстань між зарядами q0 і q3
Отож,

звідси

Відповідь: