Продовжуємо аналізувати готові відповіді до задач з електрики.

Задача 2 Який заряд q мають дві однаково заряджені краплини води, радіус яких , якщо сила їх взаємного гравітаційного притягання урівноважується силою кулонівського відштовхування?
Краплини вважати матеріальними точками. 


Дано:

Розв’язання:

  Аналогічно до попередньої задачі, визначаємо силу кулонівської взаємодії за формулою
, де q - заряд краплини води.
Гравітаційну взаємодію обчислимо за законом всесвітнього тяжіння

де - маса краплини води,
- густина води, - радіус краплини.

Знайти: q

         За умовою задачі сили рівні:
, звідси

отже
.
Відповідь: