Задача 23 Електрон під дією електростатичного поля з різницею потенціалів U=14,1 кВ влітає в однорідне магнітне поле перпендикулярно до ліній його індукції і рухається по колу радіусом R=4 см.
Визначити відношення заряду електрона до його маси, якщо магнітна індукція B=10  мТл.

Дано:

куля в оливі

Розв’язання:
Переведемо деякі величини в одиниці СІ:
U=14,1 кВ=14,1·103В,
R=4 см =0,04 м - радіус кола,
B=10  мТл=10·10-3Тл  - індукція магнітного поля.
Заряд електрона: e,
Маса електрона: me.

Знайти:

 Рух зарядженої частинки в однорідному магнітному полі         буде відбуватись по колу (див. рисунок), якщо частинка влетить в магнітне поле перпендикулярно до ліній магнітної індукції, тобто .
Оскільки сила Лоренца перпендикулярна до вектора , то вона надасть частинці (електрону) нормального прискорення an.
Згідно з ІІ законом Ньютона:

На рисунку траєкторія електрона суміщена з площиною креслення і вказаний (довільно) напрям вектора .
Силу Лоренца спрямовуємо перпендикулярно до вектора до центра кола.
Модуль сили Лоренца: , у нашому випадку і , тоді
.
Модуль нормального прискорення:
.
Отже,
Звідси маємо

Зазначимо, що - імпульс електрона, тому .  (*)
Імпульс електрона знайдемо, скориставшись зв'язком між роботою сил електричного поля і зміною кінетичної енергії електрона, тобто , або
,
де - різниця потенціалів (спад напруги);
W1, W2 - початкова і кінцева кінетична енергія електрона.
Нехтуючи початковою кінетичною енергією електрона і виразивши кінетичну енергію W2 через імпульс p
(а саме ), отримаємо
, звідси і підставимо у формулу (*):

отже обчислимо заряду електрона до його маси:
.

Відповідь: .