Задача 21 Тонким провідником, вигнутим у вигляді півкільця радіусом R=20 см, проходить струм силою I=1 А.
Півкільце розміщене в однорідному, паралельному до його площини магнітному полі, з індукцією B=40 мТл.
Визначити величину та напрям сили , яка діє на провідник.

Дано:

куля в оливі

 

Знайти:

Розв’язання: Переведемо деякі величини в одиниці СІ:
R=20 см=0,2 м - радіус півкільця, B=40 мТл=40·10-3 Тл  - індукція магнітного поля.
Зі сторони магнітного поля на кожен елемент струму діє сила Ампера (див. рисунок), вектор якої ,
де - векторний добуток, тому за властивістю і .
Вектор сили Ампера розміщений у площині півкільця і спрямований вздовж радіуса паралельно до елемента півкільця, тобто розтягує його. Оскільки , модуль сили відшукують за формулою:
, де .
Тому
.
Знайдемо проекції сили Ампера на координатні осі:
- на вісь x;
  - на вісь y.
Проінтегрувавши ці вирази, знайдемо проекції підсумкової сили dFx та dFy:

Обчислимо значення підсумкової сили:
.

Відповідь: .