Задача 20, 11.17 За якої сили струму I, що проходить тонким провідним кільцем радіуса R=30 см, індукція магнітного поля B=10 мкТл у точці, яка знаходиться на відстані r=50 см від усіх точок кільця?

Дано:

куля в оливі

Розв’язання:
Переведемо деякі величини в одиниці СІ:
R=30 см=0,3 м - радіус кільця,
B=10 мкТл=10·10-6Тл,
r=50 см =0,5 м
.

Знайти:
I

Виберемо елемент струму .
В точці A  він створює магнітне поле , де - векторний добуток.
В силу симетрії сумарний вектор напрямлений вздовж осі x, а це означає, що для знаходження модуля вектора потрібно додати проекції всіх векторів на вісь Ox:
, (*)
де і (див. рисунок).
Інтегруючи вираз (*) по всім dl, отримаємо
.
Зауважимо, що By=0 в силу симетрії кільця.
Отже, , звідси обчислимо силу струму, що проходить кільцем:
.

Відповідь:  I=22,1 A.