В геометрії, механіці, фізиці часто зустрічається параметричний спосіб задання рівняння, що описує криву на площині чи в просторі. Саму ж лінію можна розглядати як геометричне місце послідовних положень рухомої точки, координати x та y якої є функціями допоміжної змінної (часу, швидкості, відстані і т.д.) Допоміжну змінну називають параметром, а рівняння функції – параметричним рівнянням. Для прикладу, крива на площині визначається двома рівняннями
параметрична функція
Похідна параметричної функції першого порядку знаходиться за правилом
формула похідної параметричної функції
Друга похідна параметрично заданої функції визначається залежністю

Аналогічним чином можна вивести похідні старших порядів.
Розглянемо декілька прикладів для закріплення матеріалу на практиці.

Приклад 1. Знайти похідні функцій , заданих параметрично.
(Дубовик В.П., Юрик І.І. "Вища математика. Збірник задач" )

1) (5.253) параметрично задана функція

Розв'язок. Обчислимо похідні функції та аргументу за параметром t
обчислення похідної
обчислення похідної
Знайдені значення підставляємо у формулу похідної
похідна параметричної функції
В даному випадку, щоб не виносити знак мінус перед дріб, домножили на (-1) знаменник та переставили доданки так, щоб першими йшли додатні. Сама ж крива на площині матиме вигляд

 

2) (5.256) параметрично задана функція

Розв'язок. Обчислюємо похідні x,y за параметром
обчислення похідної
обчислення похідної
Обчислюємо значення похідної
похідна параметричної функції
Приклад не складний, головне правильно знайти похідні логарифма та арктангенса.

 

3) (5.261) параметрично задана функція

Розв'язок.Знходимо похідні сладених функцій
обчислення похідної
обчислення похідної
Отримані значення підставимо у формулу похідної параметричної функції
похідна параметричної функції

Головне у всіх прикладах не "наламати дров" при знаходженні похідних. Це найважча і відповідальна частина диференціювання параметрично заданих функцій.

 

4) (5.263) параметрично задана функція

Розв'язок. Продиференціюємо функцію та аргумент за параметром t
обчислення похідної
обчислення похідної
Отримані значення підставляємо у формулу і спрощуємо чисельник та знаменник на t

З прикладів бачимо, що обчислення похідної від параметрично заданої функції не надто складне. Дотримуйтеся послідовності виконання дій, будьте уважні при спрощенні виразів і все у Вас вийде правильно.