Гіпергеометричний закон розподілу ймовірностей настільки важкий при першому ознайомленні, що краще за все його пояснювати на конкретному прикладі.
Нехай задано деяку множину однотипних елементів, число яких дорівнює N; з них K елементів мають, наприклад, ознаку А (колір, стандартність, наповнення), а решта N-K елементів — ознаку В. З цієї множини навмання беруть n елементів. Випадкова величина X – число елементів з ознакою А, що трапляється серед n навмання взятих елементів. Тоді X набуває значень k=0,1,2,...,min(n,K) , а ймовірність їх появи визначається за гіпергеометричним законом

гіпергеометричний закон розподілу, ймовірність


У табличній формі запису цей закон розподілу має виглядгіпергеометричний закон розподілу ймовірностей, таблицяНагадаємо, що сполучення знаходять за формулоюсполучення, формулаа факторіал функцію за правилом– факторіал, функція, формула
При n=k і k=0 сполучення рівне одиниці.властивості сполученняУмова нормування для гіпергеометричного розподілу має виглядумова нормування, гіпергеометричного розподілуЗалежно від умови задачі найменше значення може становити m = 0, 1, 2, 3, ..., m.

Числові характеристики цього закону обчислюються за наведеними нижче формулами:

1. Математичне сподівання

математичне сподівання, формула

2. Дисперсія і середнє квадратичне відхилення

дисперсія, формула

середнє квадратичне відхилення, формула

3. Формула для асиметріїасиметрія, формулата ексцесуексцес, формулаформули мають досить громіздкий вигляд, тому їх, як правило, обчислюють в екселі, чи математичних програмах (Maple, MathCad, Mathematica).
Розглянемо декілька прикладів на застосування наведених вище формул.

 

Приклад 1. В ящику міститься 10 однотипних деталей, із них 7 стандартних, а решта є бракованими. Навмання із ящика беруть m деталей. Побудувати закони розподілу цілочислової випадкової величини Х — появу числа стандартних деталей серед m навмання взятих і обчислити математичне сподівання М(Х), дисперсію D (X), та середнє математичне відхилення S(Х), якщо:
I. m = 3;
II) m = 4;
III) m = 5;
IV) m = 7.

Розв'язання. Використовуючи наведені вгорі формули побудуємо гіпергеометричні закони розподілу:
I. Маємо наступні початкові умови для випадку вибору трьох деталей
n = 3; N=10; K= 7; N-K= 3; k = 0, 1, 2, 3.
У табличній формі гіпергеометричний закон для цих даних має виглядгіпергеометричний закон, прикладабо після обчислення сполучень
сполучення, обчислення
сполучення, знаходження
сполучення, визначення
сполучення, розрахунок
у вигляді таблиці ймовірностейгіпергеометричний закон, обчисленняУмова нормування
умова нормування, перевірка
виконується, отже все вірно пораховано. Не лінуйтеся первіряти її, вона саме швидше вкаже Вам на присутність помилки при неправильній правій частині. Обчислюємо числові характеристики:
математичне сподівання
математичне сподівання, обчислення
Дисперсію
математичне сподівання квадрату величини, знаходження
дисперсія, знаходження
Середнє квадратичне відхилення

середнє квадратичне відхилення, знаходження

 

ІІ. Вибирають чотири деталі
n=4; K=7; N-K=3; k=1, 2, 3, 4.
У табличній формі закон розподілу запишеться формуламизакон розподілу, таблицяабо після обчислень у вигляді таблицізакон розподілу, значенняПеревіряємо умову нормування для знайдених значень.
умова нормування, перевірка
Вона виконується, отже можемо обчислювати числові характеристики за наведеними вище формулами:
математичне сподівання прийме значення
математичне сподівання, обчислення
дисперсію і середнє квадратичне відхилення визначаємо за схемою попередньої задачі
математичне сподівання квадрату величини, обчислення
дисперсія, визначення
середнє квадратичне відхилення, корінь квадратний

 

ІІІ. Вибирають п'ять деталей
т=5; K=7; N-K=3; k=2, 3, 4, 5.
У табличній формі закон подається так:
гіпергеометричний закон розподілу ймовірностей, таблиця або після обчислень у вигляді таблиці значеньгіпергеометричний закон розподілу ймовірностей, значенняУмова нормування
умова нормування, перевірка
виконується. Обчислюємо математичне сподівання
математичне сподівання, визначення
Складову дисперсії
математичне сподівання квадрату величини, обчислення
та саму дисперсію
дисперсія, обчислення.
середнє квадратичне відхилення за відомою дисперсією
середнє квадратичне відхилення, обчислення

IV.) Вибирають сім деталей
т=7; K=7; N-K=3; k=4, 5, 6, 7.

У табличній формі даний розподіл приймає значеннязакон розподілу, таблицяабо після обчислень

закон розподілу, значення

Умова нормування
умова нормування, виконання
виконується.

Числові характеристики визначаємо на основі формул:
математичне сподівання
математичне сподівання, розрахунки
математичне сподівання квадрату величини
математичне сподівання квадрату величини
дисперсію
дисперсія, розрахунки
середнє квадратичне відхилення
середнє квадратичне відхилення, значення

На цьому розв'язування задачі завершено. Будьте уважними при розв'язуванні прикладів на гіпергеометричний розподіл, оскільки досить часто потрібно знаходити сполучення і при спрощенні факторіалів можна допустити помилку.