Задача 5, 3.21 Однорідний диск діаметром 60 см і масою 1 кг обертається навколо осі, що проходить через центр перпендикулярно до його площини, з частотою 20 об/с.
Яку роботу потрібно виконати, щоб зупинити диск?

Дано:
D=60 см,
m=1 кг,
n1=20 об/с.

Розв’язання:
Переведемо задані величини в одиниці СІ:
D=60 см =0,6 м - діаметр диску,
- початкова кутова швидкість,
- кутова швидкість після зупинки.

 

Знайти: A

Запишемо вираз для обчислення роботи, яку потрібно виконати, щоб зупинити диск:      
-A=W2-W1,
де      - початкова кінетична енергія диску (при частоті обертання n1),
- кінетична енергія, після зупинки диску. 
- момент інерції диску.
Отже робота рівна
.
Відповідь: A=355,31 Дж.