Задача 1. Кінематичні рівняння руху двох матеріальних точок мають вигляд кубічних тричленів:

де сталі приймають значення B1=4 м/с2, С1=-3 м/с3, B2=-2 м/с2, С2=1 м/с3.
Визначте момент часу, для якого прискорення цих точок однакові.

Дано:

Розв’язання:

Якщо задано закон руху матеріальних точок x=x(t), то похідна від нього за часом описує
- швидкість матеріальної точки;
Похідна від швидкості за часом рівна
- прискоренню матеріальної точки. 
Диференціюванням обчислюємо:
- прискорення першої матеріальної точки;
- прискорення другої.

Знайти:
час t

         Час, для якого прискорення цих точок однакові знайдемо з умови рівності прискорень a1=a2:
, звідси знаходимо невідомий час

Це і є схема обчислення подібного змісту завдань.
Відповідь: t=0,5 c.