Пригадаємо основні означення бісектрис:
Бісектриса кута — промінь, що проходить через вершину кута і ділить його навпіл.
Бісектриса трикутника — це відрізок, що сполучає вершину трикутника з точкою протилежної сторони та ділить кут трикутника на два рівні.

Формули бісектриси через сторони та кути трикутника

формули бісектриси трикутника, властивості бісектриси

Трикутник має три бісектриси, які прийнято позначати lа, lв, lс, де малими a,b,c – позначають з якої вершини виходить бісектриса.

Властивості бісектриси трикутника

• Будь-яка бісектриса трикутника ділить протилежну сторону на відрізки, пропорційні прилеглим сторонам трикутника. Формули з таблиці використовують для розв'язування багатьох задач, тож постарайтеся вивчити їх на пам'ять.
• Усі три бісектриси трикутника перетинаються в одній точці (інцентрі трикутника), рівновіддаленій від трьох сторін трикутника, тому точка перетину бісектрис є центром кола, вписаного в трикутник.
• Центральний кут вписаного в трикутник кола, сторони якого проходять через вершини трикутника, рівний сумі прямого кута та половині кута через який не проходять сторони центрального кута.
• У довільному трикутнику бісектриса проходить між висотою та медіаною трикутника.
• За трьома сторонами трикутника можна знайти довжини бісектрис трикутника (аналог формули Герона, перша в таблиці).

Задачі на бісектрису трикутника

Приклад 1. У трикутнику АВС ∠А=38°,∠В=74°, М -точка перетину бісектрис. Знайти кут ∠АМВ.
Розв'язання: Доброю підказкою, що допоможе побачити хід обчислень є якісно виконаний рисунок. Побудуємо трикутник і дві бісектриси, що перетинаються в точці M. Розглянемо ΔAMB.
трикутник з бісектрисами
Оскільки АM і BM лежать на бісектрисах кутів, то вони ділять кути ∠A, ∠B пополам.
Тому ∠BAM=∠A/2=19,
∠ABM=∠B/2=74/2=37
градусів.
Третій кут ∠ABM знайдемо з умови, що сума кутів трикутника рівна 180 градусів:
∠ABM=180-∠BAM-∠ABM=
= 180-19-37=124
градуси.

Приклад 2. Обчисліть бісектрису АL1 трикутника АВС, якщо АВ=12 см, АС=15 см, ВС=18 см.
Розв'язання: Використаємо рисунок до попередньої задачі.
трикутник з бісектрисами
Щоб скласти рівняння пропорцій позначимо
ВL1=х, L1С=BC-BL1=18-х.
Розпишемо властивість бісектриси кута ∠A:
AB/BL1=AC/L1C;
12/x=15/(18-x);
216-12x=15x;
27x=216;
x=8.

Бісектриса AL1 ділить сторону BC на відрізки ВL1=8 см, L1С = 10 см.
За (2) формулою знаходимо довжину бісектриси - AL1=10 см
розрахунок бісектриси

Приклад 3. Знайти бісектрису трикутника, якщо відомо, що вона виходить з кута 60 градусів, між сторонами 4 та 11 см.
Розв'язання: Знайдемо довжину бісектриси за (3) формулою через дві сторони та кут між ними:
l=2ab*cos(hama)/(a+b)=
=2*4*11*cos(60)/(11+4)=44√3/15≈5.08
см.

Приклад 4. Бісектриса прямого кута прямокутного трикутника ділить гіпотенузу на відрізки довжиною 15 см і 20 см. Знайти катети.
Розв'язання: Позначимо через a, b – катети прямокутного трикутника.
Гіпотенуза рівна с=15+20=35 см.
За властивістю бісектриси вона в точці дотику ділить сторону на відрізки пропорційні сусіднім сторонам, звідси маємо рівняння
a/15=b/20.
Друге рівняння дістанемо з теореми Піфагора
a^2+b^2=c^2=35^2.
Далі з першого рівняння виражаємо один катет через інший, підставляємо в друге рівняння та зводимо до обчислення квадратного рівняння.
Це в теорії, ми ж вчимо на сайті Вас використовувати мат. пакети, тому покажемо як обчислювати систему рівнянь в Мейплі.
solve({(1/15)*a=(1/20)*b, a^2+b^2=(15+20)^2}, {a, b})
система рівнянь в мейпл
Шукані катети рівні 21 та 28 см.

Приклад 5. Знайти бісектриси трикутника, якщо його сторони рівні 3, 4, 7 см.
Розв'язання: Для обчислення бісектрис використаємо аналог формули Герона, яка в таблиці на початку уроку йде під першим номером.
Щоб чогось нового вас навчити розглянемо як можна запрограмувати обчислення бісектрис в Maple.
Для цього побудуємо функцію від трьох змінних за допомогою коду
l_bis := proc (a, b, c) options operator, arrow; sqrt(a*b*(a+b+c)*(a+b-c))/(a+b) end proc
або
l_bis := (a, b, c)-> sqrt(a*b*(a+b+c)*(a+b-c))/(a+b);
Після цього вводимо сторони трикутника і знаходимо бісектриси
a := 4; b := 5; c := 7;
lc := l_bis(a, b, c);
la := l_bis(c, b, a);
lb := l_bis(c, a, b);

Результат виконання скрипта наведено на рисунку
обчислення бісектриси в Maple
Зауважте як змінювали порядок сторін у функції l_bis, щоб знайти потрібну бісектрису. Це важливо в обчисленнях.
Решта готових прикладів на знаходження бісектрис, медіан, висот та інших величин трикутника розглянемо в наступних уроках.